Statut Fundacji

Postanowienia ogólne

1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja imienia Edmunda Mzyka” zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Edmunda Mzyka, Karolinę Mzyk i Daniela Mzyka zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym dnia 14 kwietnia 2000 roku przez Alicję Cytryńską – notariusza w Warszawie, za numerem repertorium aktu notarialnego Rep.A Nr 314/2000. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. numer 46 z 1991 roku, poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 3.

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.

 4.

Siedzibą Fundacji jest Aleksandria.

 5.

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

 6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, ośrodki i biura zarówno w kraju jak i za granicą, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.

 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 8.

Celem Fundacji jest:

– popieranie i inicjowanie działań naukowych i naukowo-technicznych w zakresie rozwoju budownictwa, produkcji nowoczesnych materiałów budowlanych, opracowania nowych technologii, a także w zakresie rozwoju komunikacji, transportu, zarządzania i marketingu,

– wspieranie rozwoju oświaty i działań edukacyjnych zmierzających do ułatwienia i umożliwienia młodemu pokoleniu awansu społecznego i zawodowego, pomoc w zmianie kwalifikacji zawodowych, zaspokajaniu potrzeb z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu.

– podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska a w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii

– pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

– działalność charytatywna

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

– promocja i organizacja wolontariatu

– działalność w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

– rozwój regionu ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki

 9.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. finansowanie i organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, sesji naukowych i popularno-naukowych dotyczących celów Fundacji,
 2. podejmowanie i finansowanie akcji promocyjnych obejmujących wyniki badań naukowych dotyczących rozwoju nowych technik i technologii w budownictwie, komunikacji, transporcie, marketingu i zarządzaniu,
 3. nieodpłatne organizowanie kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe młodego pokolenia i umożliwiających im zdobycie nowego zawodu,
 4. organizowanie, finansowanie i nieodpłatne prowadzenie akcji popularyzujących ochronę środowiska, nowe techniki i technologie stosowane w budownictwie, komunikacji, transporcie, marketingu i zarządzaniu,
 5. finansowanie imprez kulturalnych, organizowanie i nieodpłatne prowadzenie akcji promujących kulturę fizyczną, zachęcających do czynnego i aktywnego uprawiania sportu oraz uświadamiających potrzebę intensywnej ochrony środowiska naturalnego człowieka.
 6. fundowanie stypendiów, finansowanie praktyk, staży zawodowych dla młodzieży pragnącej podnieść swoje kwalifikacje zawodowe czy też zmienić zawód,
 7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji
 8. wspieranie poprzez pomoc rzeczową i finansową innych organizacji lub osób wykonujących działalność charytatywną, udzielających pomocy społecznej, przeciwdziałającym patologiom społecznym, działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierającym wolontariat.
 9. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

PKD 55.2.      obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe

PKD 55.3.      restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,

PKD 63.3.      działalność związana z turystyką,

PKD 65.2.      pośrednictwo finansowe pozostałe,

PKD 92.72.Z. działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 10.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych lub prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

11.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 60.000 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych) wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji
 2. Fundusz założycielski składa się z wpłat dokonanych przez każdego z Fundatorów w wysokości po 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

 12.

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. dotacji, darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji
 4. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
 5. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

 13.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

15.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) lub w przypadku osób zagranicznych 2.000 (dwa tysiące) USD – uzyskują tytuł sponsora Fundacji – jeśli wyrażą takie życzenie.

16

Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

przez niego członek Zarządu Fundacji, mają prawo do powołania członków Zgromadzenia

Organy i sposób reprezentowania Fundacji

 17

 1. Organami Fundacji są:

a)Zgromadzenie Fundatorów,

b)Zarząd Fundacji

18.

 1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów oraz innych osób fizycznych lub przedstawicieli osób prawnych, powołanych uchwałą Zgromadzenia Fundatorów, które:

a)dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,

b)zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji,

c)w inny sposób wspomagają działalność Fundacji

2. W przypadku gdyby w skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzili tylko Fundatorzy i powstała sytuacja (na skutek zmniejszenia się liczby członków tego organu uniemożliwiająca podjęcie uchwał w trybie określonym w §.22.niniejszego statutu) ostatni, pozostały w składzie tego organu Fundator lub wskazany przez niego członek Zarządu Fundacji, mają prawo do powołania członków Zgromadzenia Fundatorów w ilości przez siebie przyjętej.

19.

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

 20.

 1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
 2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

a)propagowanie celów dla których Fundacja została ustanowiona,

b)wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

c)uchwalanie bieżących planów działania Fundacji,

d)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia

e)ustalanie kierunkowych wytycznych dla zarządu Fundacji co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

f)uchwalanie zmian statutu i celu Fundacji,

g)podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

h)zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności

i)wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji

j)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielenie mu absolutorium,

k)podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Fundacji

21.

 1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Zarządu Fundacji, zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
 2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwołane co najmniej dwa razy w roku.

22.

 1. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają w głosowaniu jawnym większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków z wyjątkiem uchwał dotyczących likwidacji Fundacji bądź połączenia z inną Fundacją do podjęcia których wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Zgromadzenia Fundatorów.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 3. Na wniosek członka Zgromadzenia Fundatorów, przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

23.

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany na okres dwóch lat przez Zgromadzenie Fundatorów, które dokonuje także wyboru Prezesa Zarządu.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów może nastąpić w każdym czasie w szczególności w przypadku:

a)złożenia rezygnacji,

b)podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu

c)choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d)niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok

e)nienależytego wykonywania funkcji członka,

f)istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji

4.Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie bądź są zatrudniani w Fundacji.

24.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Fundatorów.

25.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
 4. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 6. kierowanie bieżącą działalnością, odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji oraz wyniki działalności finansowej,
 7. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji

26.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

27.

Zarząd podejmuje uchwały zwykła większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa.

28.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Postanowienia końcowe

29.

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

30.

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

31.

Decyzję o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów poprzez jednomyślną uchwałę, w której określi zasady i warunki połączenia.

32.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla realizacji których została ustanowiona lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

33.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały, w której wskazuje także likwidatora.

34.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem art.5. ust.4. ustawy o fundacjach, zostanie przeznaczony na cele określone w uchwale o likwidacji.

35.

Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.