Cele Fundacji

  • popieranie i inicjowanie działań naukowych i naukowo-technicznych w zakresie rozwoju budownictwa, produkcji nowoczesnych materiałów budowlanych, opracowania nowych technologii, a także w zakresie rozwoju komunikacji, transportu, zarządzania i marketingu,
  • wspieranie rozwoju oświaty i działań edukacyjnych zmierzających do ułatwienia i umożliwienia młodemu pokoleniu awansu społecznego i zawodowego, pomoc w zmianie kwalifikacji zawodowych, zaspokajaniu potrzeb z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu.
  • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska a w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii
  • pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  • działalność charytatywna
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • działalność w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
  • rozwój regionu ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki